Partituren für jede Gelegenheit · Scores for every opportunity · Partitury pro každou příležitost


A n n e g r e t  H e i n l,  B e n  P a t t e r s o n,  J a n  S t e k l í kA n n e g r e t  H e i n l


crossings
crossings                               


across mountains and valleys


across mountains and valleys B e n  P a t t e r s o n
give me a break
give me a break


                                                                                                Ants Revisited

J a n  S t e k l í k 

birds
birds
      

o. T.
hairy sausages

A n n e g r e t  H e i n l  &  J a n  S t e k l í k


C o p r o d u k t i o ndouble scores

double scores


S t e k l í k  -  H e i n l  -  P a t t e r s o n 


Annegret Heinl, Jan Steklík a Ben Patterson společně vystavují už celé desetiletí. Přestože se jedná o ge-neračně i povahově rozdílné osobnosti, spojuje je konceptuální přístup k tvorbě, důraz na minimálnost výrazových prostředků a zájem o hudbu. 
Annegret Heinl žije v Kolíně nad Rýnem, kde od 60. let rozvíjí svou konceptuálně laděnou práci na papíře. Neodmyslitelnou součástí její práce jsou i akce a instalace, které často vytváří s dalšími umělci. Od 90. let pravidelně spolupracuje s Janem Steklíkem. Toho v českém kontextu není nutné představovat. Na české scéně působí již několik desetiletí, jako jedna z vůdčích osobnosti Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, průkopník akčního a konceptuálního umění, ale především jako osobitý kreslíř, jež dokáže minimálními prostředky sdělit více než dost. S Benem Pattersonem se Heinl a Steklík setkali při otevření Rosenbergova muzea houslí ve Violíně, kde rozdávali vlastnoručně vyrobená lízátka ve tvaru housliček. Ben Patterson pro toto otevření vyrobil marmeládu z pouzdra na housle. Od té doby společně pravidelně vystavují v Čechách i v zahraničí. Ben Patterson je mezinárodně uznávaným představitelem nové hudby, zakládajícím členem Fluxu žijícím ve Wiesbadenu. V současné době se věnuje konceptuální tvorbě, vytváření objektů a instalací, v nichž neodmyslitelnou roli sehrává text a samozřejmě vztah k hudbě. 


Společným tématem pardubické výstavy Partitury pro každou příležitost je jak jinak hudba. Jan Steklík a Annegret Heinl vystavují samostatně i společně realizované partitury. Ty ovšem neobsahují noty, jak bychom očekávali, ale různé kresebné zásahy. Na notové osnově se tak objeví krajina, zvlněné moře nebo hejno ptáků. Samozřejmě, že tyto práce by nebyly možné bez osvobozující lekce amerického skladatele a propagátora nové hudby Johna Cage. Toho nám asi nejvíce připomene instalace Bena Pattersona Relax. Jde o ručník s notovým zápisem, na němž je možné spočinout při letním nicnedělání. Je otázkou, jestli tím pravým hudebním zážitkem má být poslouchání větru pročesávajícího listí okolních stromů, zvuk vydávající froté ručník při kontaktu s převalujícím se tělem nebo přehrávání si zaznamenané skladby za víčky zavřených očí. Hudba je ve všech vystavených dílech přítomná, jsou to přece partitury pro každou příležitost. A vůbec nevadí, že většinu z nich si můžeme přehrát jen v prostoru naší mysli.


Pavlína Morganová

Annegret Heinl, Jan Steklík und Ben Patterson stellen bereits ein ganzes Jahrzehnt zusammen aus. Obwohl es sich um Persönlichkeiten handelt, die unterschiedlichen Generationen angehören und von verschiedenem Naturell sind, verbindet sie der konzeptuelle Ansatz in ihrer künstlerischen Tätigkeit, die betonte Minimalität der  Ausdrucksmittel und das Interesse an Musik.

Annegret Heinl lebt in Köln am Rhein, wo sie seit den 60er Jahren ihre konzeptuell gestimmte  Arbeit auf Papier entwickelt. Einen wesentlichen Bestandteil ihrer Arbeit bilden auch Aktionen und Installationen, die sie oft zusammen mit anderen Künstlern realisiert. Seit Mitte der 90er Jahre arbeitet sie mit Jan Steklík zusammen. Ihn braucht man im tschechischen Kontext nicht vorzustellen. In der tschechischen Szene wirkt er schon einige Jahrzehnte als eine der führenden Persönlichkeiten der Kreuzherrrenschule des reinen Humors ohne Witz als Vorkämpfer der Aktions- und Konzeptkunst, aber vor allem als ein eigener Zeichner, der mit minimalen Mitteln mehr als genug mittzuteilen im Stande ist. Heinl und Steklík begegneten Ben Patterson bei der Eröffnung des Rosenberg Geigen Museums in Violin, wo sie eigenhändig hergestellte Dauerlutscher in Geigenform verteilt haben. Ben Patterson stellte für diese Einweihung Marmelade aus einem Geigenkasten her. Ben Patterson ist ein international anerkannter  Repräsentant der neuen Musik, ein Gründungsmitglied der Fluxusbewegung, der in den letzten Jahren in Wiesbaden lebt. Zur Zeit widmet er sich der konzeptuellen Kunst, schafft Objekte und Installationen, in denen der Text und selbstverständlich auch seine Beziehung zur Musik eine unabdingbare Rolle spielen.

Das gemeinsame Thema der Pardubicer Ausstellung Partituren für jede Gelegenheit ist - was sonst - Musik. Annegret Heinl und Jan Steklík stellen eigene und auch gemeinsam realisierte Partituren aus. Diese enthalten allerdings keine Noten, wie wir es erwarten würden, sondern verschiedene zeichnerische und manipulative Eingriffe. Im Liniensystem tauchen so eine Landschaft, welliges Meer oder ein Schwarm von Vögeln auf. Selbstverständlich wären diese Arbeiten ohne die befreiende Lektion des amerikanischen Komponisten und Vorkämpfers John Cage nicht möglich. An diesen erinnert uns am meisten Ben Pattersons Objekt Relax. Es handelt sich um ein Handtuch mit einer Partitur, auf das man sich beim sommerlichen Nichtstun legen kann. Es stellt sich die Frage, ob das Hören des Windes in den Blättern der nahe stehenden Bäume, das Geräusch, das ein Frotteehandtuch beim Kontakt mit dem sich wälzenden Körper macht oder das Spielen einer Komposition, die hinter den Lidern der geschlossenen Augen aufgezeichnet ist, das richtige musikalische Erlebnis sein soll. Musik ist in jedem der ausgestellten Werke allgegenwärtig, es sind doch Partituren für jede Gelegenheit. Und es macht überhaupt nichs, dass die Mehrheit von ihnen nur im Raum unserer Vorstellung spielen können.

Pavlína Morganová                               
Übersetzung: Franz Schäfer


P e r f o r m a n c e:  A i r  G r a f f i t i 
Ben Patterson mit Jan Adamec, Annegret Heinl und Jan SteklíkPerformance: Pardubice from Annegret Heinl on Vimeo.


Foto: Jan Adamec


Foto: Jan Adamec

Foto: Jan AdamecFoto: Jan Adamec
Annegret Heinl & Jan Steklík: Bamboo FallAnnegret Heinl & Jan Steklík: Bamboo Fall
Ben Patterson
Ben Patterson